แข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 63

มาตรฐาน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 Download ได้ที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มข้อตกลงคณิตคิดเร็ว
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  –  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        –  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขหน้า 37 เพลงแขกต่อยหม้อ จังหวะเป็น(หน้าทับสองไม้)
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่  [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค
10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ 087-2372840
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ 0885316532
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ 0810547070
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 นายธนชาต มณีพันธุ์ 0832849837
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายสุเทพ สุขสวาง 0858506588
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5 นายสมชาย โพธิ์ศรี 08-1369-4468
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวสาวิกา จักรบุตร 0818764116
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 เต็มสิริ ดีกลาง 0883541651
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ 0864697984
12. สพป. นครพนม เขต 1 นายสท้าน วารี 0817696428
13. สพป. นครพนม เขต 2 นายอดุลไทย บัวชุม 0817298986
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1 นางสาวจงกล ผลประสาท 0817604890
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 อณัฏฐกรณ์ ยนต์สันเทียะ 0872449898
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 นายบัณฑิต ปันเต 081-9978467
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4 นายสุรเชษฐ์ สมบัติศิลป์ 0819762335
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 นายองอาจ วิชัยสุชาติ 0817903288
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 น.ส.ประทุมวัน ดอมไธสง 081-5791506
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 Anurak Purano 0801617668
21. สพป. บึงกาฬ เขต 1 นายเสนอ รัมพณีนิล 08 0461 9453
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต 0872569295
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 อนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ 0897188926
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 นางสาวศศิธร ม่านทอง 0868761273
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 นางเรณู เลื่อยไธสง 0812827477
26. สพป. มหาสารคาม เขต 1 นายกันตธี เนื่องศรี 0896360640
27. สพป. มหาสารคาม เขต 2 นายเฉลิม จักรชุม 0828488922
28. สพป. มหาสารคาม เขต 3 น.ส.รุ่งฤทัย บุญมาศ 0819646067
29. สพป. มุกดาหาร เขต 1 นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุข 0868614404
30. สพป. ยโสธร เขต 1 นายเจษฎา จันทนาภรณ์ 0804854216
31. สพป. ยโสธร เขต 2 นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง
32. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 นส.วันทนา สมภักดี 0872373494
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว 083-4512133
35. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 นายมงคล กำจร 0812659499
36. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
37. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นายประจักษ์ ทองเลิศ 0885133552
38. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 นางชาลินี เชื้อทอง 0817138020
39. สพป. สกลนคร เขต 1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม 0878653699
40. สพป. สกลนคร เขต 2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558
41. สพป. สกลนคร เขต 3 วัชระ คำพลงาม 0892798899
42. สพป. สุรินทร์ เขต 1 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ 087-2508170
43. สพป. สุรินทร์ เขต 2
44. สพป. สุรินทร์ เขต 3
45. สพป. หนองคาย เขต 1 สมหมาย เกษร 0819643173
46. สพป. หนองคาย เขต 2 นายปรีชา หลักคำพันธ์ 081-2606332
47. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า 083-1478174
48. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นิรมล บุญเย็น 0817397916
49. สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 ธนพร วรวงศ์ 0879188373
50. สพป. อุดรธานี เขต 1 นายไพรินทร์ บุสภา 0883172917
51. สพป. อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุทุมทอง 0810316606
52. สพป. อุดรธานี เขต 3 นายปรีชา อินสุวอ 0847778534
53. สพป. อุดรธานี เขต 4 นายบุญโรม ปัญญากุล 0828599404
54. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุณารัตน์ ลาผ่าน 0864684270
55. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 นายภูชิชย์ ไชยะนา 0819771685
56. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 นายธวัชชัย นวลศรี 0821499374
57. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 พวงรัตน์ สุธา 0819773529
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 นางละม้าย จันทร์เขียว 0810892202
59. สพป. เลย เขต 1 นายมงคล คณะศิริวงค์ 0847939477
60. สพป. เลย เขต 2 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า 0898636637
61. สพป. เลย เขต 3 นางเพชรี ชัยมูล 0819657257
62. สพป.อีสานทดลอง นายชัยมงคล ขำคม 0817082657
เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1
2. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2
3. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3
4. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4
5. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5
6. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1
7. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2
8. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3
9. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4
10. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1
11. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2
12. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3
13. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-3 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา 0898613133
14. สพม. เขต 23 สกลนคร สุรพร พงษ์สุวรรณ 0880529133
15. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1
16. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2
17. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3
18. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ 0818712301
19. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 นางภัสชรีย์ 0818712301
20. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 นายธนพัฒน์ โคสะสุ
21. สพม. เขต 25 ขอนแก่น นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ 0817177366
22. สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 ธนัฐ มาตชรา 089 422 6920
23. สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 087-2168487
24. สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3
25. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ 0833541414
26. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2
27. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 นางสาวกฤติยา พลหาญ 084-9533738
28. สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร กลุ่ม 1-6 นายไมตรี บุญเรือง 0814317281
29. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1
30. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2
31. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3
32. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4
33. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5
34. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6
35. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 0896410217
36. สพม. เขต 31 นครราชสีมา นิธิรัตน์ อุทัยพร 0803304884
37. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน 0878692536
38. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ 8051054998
39. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2
40. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 นายวัชรา สามาลย์ 0863457646
41. สพม.อีสาน ทดลอง นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
Advertisements

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ ครั้งที่ 62)

รูปภาพ

 

ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปะ 62

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556

มาตรฐาน

 

เรื่องชั่วร้ายให้ผ่านไปในปีเก่า    ปีใหม่เราเริ่มใหม่ให้สุขี

ให้ชีวิตสุขล้นพ้นราคี     ขอให้มีความสุขทุกท่านเทอญ

ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีความสุขตลอดไปในปี 2556  และตลอดไป  ให้สุขล้นด้วยพรทั้งสี่ประการ คือ

๑ . อายุ คือ ให้มีอายุยืน มีชีวิตที่ดี

๒ . วรรณะ คือ ให้มีความสวยงาม มีชื่อเสียงเกียรติยศ

๓ . สุขะ คือ ให้มีความสุขกายสบายใจมีความสะดวก

๔ . พละ คือ ให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ มีพวกพ้องบริวาร

ทุกคน  ทุกท่านเทอญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปี2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ

มาตรฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปี2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน ระดับภาค/ระดับชาติ ล่าสุด **
 การศึกษาปฐมวัย  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ
 วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์  ศิลปะ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มการศึกษาพิเศษ  การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 OBEC AWARDS เล่มที่ ๑  OBEC AWARDS เล่มที่ ๒  OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
 กิจกรรมท้องถิ่น

ให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลเกณฑ์การแข่งขัน  ระดับภาคและระดับชาติ ด้วยนะค๊ะ

งานศิลปะไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์

มาตรฐาน

ศิลปะไทยสุดเท่ จากท้องถิ่นสู่ระดับอินเตอร์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีงานดีดีมาจัดแสดงอีกแล้วละค่ะ กับงาน “ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” ซึ่งแสดงผลงานศิลปะที่โดดเด่น กว่า 300 ชิ้น จากศิลปินเกือบ 300 ท่าน ทั้งระดับปรมาจารย์อย่าง ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี และศิลปินทุกรุ่นที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและศิลปินร่วมสมัย ตลอดจนศิลปินต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทย

งานนี้เค้าจัดกันยาวเลย ตั้งแต่ 30 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 นี้ เรียกว่าว่างวันไหนก็ไปวันนั้น ให้โอกาสเคลียร์คิวเลยค่ะ